Regulamin współpracy

§1 Warunki ogólne.
1. Niniejsza strona internetowa jest prowadzona i jest własnością agencji reklamowej Visual Media Paweł Sikorski z siedzibą w Krośnie Przy ul. Kisielewskiego 14. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy agencją Visual Media a Klientem korzystającym z usług agencji. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich klientów zamawiających usługi bez pośrednictwa internetu.
2. Zamówienia mogą składać Klienci, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich. 4. Visual Media zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klie
ntów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )
5. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Visual Media, które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, lub przelewem bankowym.

§2. Ceny
1. Ceny opublikowane w cennikach są przedstawiane w kwotach netto i brutto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
2. Podane w cennikach ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego prawa. Stanowią zaproszenie do negocjacji handlowych.
2. Klienci, którzy udokumentują, że działalność usługowa w zakresie poligrafii, fotografii, reklamy, architektury lub szkoleń-edukacji stanowi przeważającą działalność firmy według PKD 2007 oraz odsprzedają zakupione produkty lub usługi klientom końcowym otrzymają status dealera i ceny dealerskie. Visual Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

§3. Realizacja zamówień
1. Zamówienie złożone agencji reklamowej Visual Media składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z Oferty agencji.
2. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami "Jak przygotować pracę", dotyczącymi danej pozycji oferty.
3. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, informujemy Klienta o tym fakcie w formie e-maila lub telefonicznie niezwłocznie po wykryciu.

§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień
1. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia przez agencję reklamową. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. (Np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.)
2. Terminy realizacji zamówień w cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 10.oo okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.oo następnego dnia roboczego.
3. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
4. Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Visual Media lub wysyłki kurierem/dostawy w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia przesłanym na e-mail z potwierdzeniem rejestracji zamówienia. 
5. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Visual Media w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji. 
6. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 2 dni. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę. 
7. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie Visual Media.
8. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) agencja może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

§5. Zlecenia expresowe.
1. Tryb "expres" dostępny jest tylko i wyłącznie wtedy gdy maszyny potrzebne do realizacji danej usługi mają wolne moce produkcyjne,nie są serwisowane ani uszkodzone. 
2. Praca w trybie "expres" jest realizowana tak szybko jak tylko to możliwe. Terminy realizacji zamówień ekspresowych podawane są indywidualnie i liczone w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 10.oo okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.oo następnego dnia roboczego. 
3. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji, z uwzględnieniem skróconych terminów realizacji zleceń ekspresowych.
4. W przypadku niemożności zrealizowania zlecenia ekspresowego w terminie, klient zostanie powiadomiony o tym fakcie tak szybko jak to możliwe.

§6. Odpowiedzialność za jakość
1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Agencja reklamowa Visual Medianie sprawdza pliki pod kątem wytycznych, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.
2. Visual Media nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta i opatrzony pieczęcią oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są indywidualnie. 

§7. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta
1. Plik dostarczony do Visual Media drogą internetową agencja zobowiązuje się do zarchiwizowania. Przesłane projekty mogą być wykorzystane wyłącznie w celu ponowienia zamówienia.
2. Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego.
3. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Ochronie nie podlega ogólnodostępne konto FTP.

§8. Płatności
1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w agencji reklamowej Visual Media jest płatność gotówką przy odbiorze przesyłki/towaru.
2. W przypadku niektórych produktów wymagana jest od klienta przedpłata przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Fakt ten będzie potwierdzony przez pracownika agencji reklamowej.
3. Przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu przyspiesza realizację zamówienia.
4. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie Visual Media przez Bank.

§9. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie agencję Visual Media. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu. Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Visual Media 
3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Visual Media reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik agencji reklamowej poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

§10. Odpowiedzialnośc odszkodowawcza
Visual Media wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

§11. Właściwość Sądu
Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bedą przez Sąd miejscowo właściwy dla Visual Media